Giải bài tập hóa học lớp 8 - Trang 151 SGK


1. Các kí hiệu sau cho chúng ta biết những điều gì ?


a) img  =31,6 g;          img =246 g


    img =20,7 g;            img =75,4 g


b) img =1,73 g;        img =0,07 g


Bài giải:


a) + Ở 200C độ tan của KNO3 là 31,6 g; Ở 1000C độ tan của KNO3 là 246 g


+ Ở 200C độ tan của CuSO4 là 20,7 g; Ở 1000C độ tan của CuSO4 là 75,4 g


b) Ở 200C và 1 atm độ tan của khí cacbonic là 1,73 g; Ở 600C và 1atm độ tan của khí cacbonic là 0,07 g

2. Bạn em đã pha loãng axit bằng cách rót từ từ 20 g dung dịch H2SO4 50% vào nước và sau đó thu được 50 g dung dịch H2SO4


a) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch H2SO4 sau khi pha loãng


b) Tính nồng độ mol của dung dịch H2SO4 sau khi pha loãng, biết dung dịch này có khối lượng riêng là 1,1 g/cm3.


Bài giải:


a) Khối lượng H2SO4 là: m =10 g


Nồng độ phần trăm dung dịch H2SO4 sau khi pha loãng là:


C% = img . 100% =20%


b) Thể tích dung dịch H2SO4 là: V =45,45 ml


Số mol của H2SO4 là: n =0,102 mol


Nồng độ mol của dung dịch H2SO4 sau khi pha loãng:


CM = img =2,24 (mol/lít)
3. Biết img =11,1 g. Hãy tính nồng độ phẩn trăm của dung dịch K2SO4 bão hòa ở nhiệt độ này.

Bài giải:

Nồng độ phần trăm của dung dịch K2SO4 bão hòa ở nhiệt độ 200C là:

C% = img . 100% =9,99%
5. Hãy trình bày cách pha chế:

a) 400 g dung dịch CuSO4 4%.

b) 300 ml dung dịch NaCl 3M.

Bài giải:

a) Khối lượng chất tan là:

m = img =16 g

Khối lượng dung môi:

mdm =mdd – mct =400 – 16 =384 g

Cách pha chế: Cần lấy 16 g CuSO4 khan (màu trắng) cho vào cốc có dung tích 100 ml. Cần lấy 384 g nước cất rồi đổ dần dần vào cốc và khuấy kĩ cho CuSO4 tan hết. Ta được 400 g dung dịch CuSO4 4%

b) Số mol chất tan:

n =img = 0,9 mol

Khối lượng của 0,9 mol NaCl

m =58,5 x 52,65 (g)

Cách pha chế:

Cân lấy 52,65 g NaCl cho vào cốc thủy tinh. Đổ dần dần nước cất vào và khuấy nhẹ đủ 300 ml. Ta được 300 ml dung dịch CuSO4 3M
6. Hãy trình bãy cách pha chế:

a) 150 g dung dịch CuSO4 2% từ dung dịch CuSO4 20%

b) 250 ml dung dịch NaOH 0,5 M từ dung dịch NaOH 2M

Bài giải:

a) Khối lượng chất tan có trong 150 g dung dịch CuSO4 2%:

m =img = 3 g

Khối lượng dung dịch CuSO4 ban đầu có chứa 3 g CuSO4:

mdd =img = 15 g

Khối lượng nước cần pha chế là: mnước =150 – 15 =135 g

Pha chế: lấy 15 g dung dịch CuSO4 20% vào cốc thêm 135 g H2O vào và khuấy đều, được 150 g dung dịch CuSO42%

b) Số mol chất tan trong 250 ml dung dịch NaOH 0,5M

n =img = 0,125 mol

Thể tích dung dịch NaOH 2M có chứa 0,125 mol NaOH là:

V =img = 62,5 ml

Pha chế: Đong lấy 62,5 ml dung dịch NaOH 2M cho vào cốc chia độ có dung tích 500ml. Thêm từ từ nước cất vào cốc đến vạch 250 ml và khuấy đểu ta được 250 ml dung dịch 0,5M
Previous
Next Post »

1 Comments:

Write Comments