Lập dàn ý : Suy nghĩ của em về lòng yêu thương con người của tuổi trẻ trong xã hội ta ngày nay

Leave A Comment

Suy nghĩ của em về lòng yêu thương con người của tuổi trẻ trong xã hội ta ngày nay


Dàn ý : 
Mở bài : 
_Nêu được vấn đề cần nghị luận : lòng yêu thương con người
Thân bài :  Biểu hiện của lòng yêu thương con người
_Cảm thương , quan tâm giúp đỡ người có cảnh ngộ bất hạnh , khó khăn trong cuộc sống , yêu mến và trân trọng những người có bản chất tốt đẹp
_Ý nghĩa : Tạo nên mối quan hệ tốt đpẹ giữa người với người , bồi đắp tâm hồn cho tuổi trẻ , trong sáng cao đẹp.
_ Phê phán những biểu hiện lối sống vô cảm của giới trẻ
Kết bài : Rút ra bài học nhận thức và hành động

Blogger
Facebook - Comments

No comments...Leave one now